§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Zofia Kujawa, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, ulica Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP: 7872112914, REGON: 366146349, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Organizator”).
 2. Organizatorem Konkursu nie jest serwis Instagram i Facebook, są one zwolnione z odpowiedzialności za konkurs i roszczenia Uczestników, jego organizację i przeprowadzenie. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany przez serwis Instagram i Facebook.
 3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.09.2023 r. godz. 9:00, a kończy się dnia 04.10.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

 

§2 Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. posiada konto w serwisie Instagram lub Facebook;
  5. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona zadnie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polegające na:
  1. Umieszczeniu na profilu na Facebooku lub Instagramie zdjęcia lub filmu przedstawiającego własne uprawy lub własny warzywnik lub inne miejsce, w którym w sezonie 2023 roku prowadził własne uprawy z wykorzystaniem roślinek lub sadzonek z Fabryki Rozsady;
  2. Umieści pod zdjęciem krótką historię, w której opisze co sprawiło Uczestnikowi największą radość w tym sezonie i dlaczego. Oczywiście może to dotyczyć konkretnej roślinki lub też całej zabawy z własnej uprawy;
  3. Dodaniu hasztagu #warzywnikzfabryka.
  4. Fakultatywnie, umieszczenie „like” pod postem konkursowym na Instagramie lub Facebooku.
  5. Przesłaniu zdjęcia lub zdjęć konkursowych na adres e-mail: [email protected].

 

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w terminie wskazanym w 1 ust. 4 Regulaminu oraz posiadają profil publiczny, co umożliwi Organizatorowi zapoznanie się z wykonanym Zadaniem Konkursowym.
 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 3. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
 4. b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram lub Facebook;
 5. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram lub Facebook;
 6. d) naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook;
 7. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne;
 8. f) użyli zdjęć, do których Uczestnik Konkursu nie posiada autorskich prawa majątkowych.

§ 3 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję (dalej: „Komisja Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe.
 3. Zwycięzcą w konkursie może zostać trzech (3) Uczestników.
 4. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. 1 miejsce: jeden bon o wartości 800,00 zł (osiemset złotych) do wykorzystania w sklepie internetowym fabrykarozsady.pl;
  2. 2 miejsce: jeden bon o wartości 400,00 zł (czterysta złotych) do wykorzystania w sklepie internetowym fabrykarozsady.pl;
  3. 3 miejsce: jeden bon o wartości 200,00 zł (dwieście złotych) do wykorzystania w sklepie internetowym fabrykarozsady.pl.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator wyłania łącznie 3 Zwycięzców łącznie dla portalu Instagram i Facebook.
 6. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 11 października 2023 r.
 8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram i Facebook, najpóźniej dnia 11 października 2023 r.
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia przez Organizatora listy Zwycięzców, w wiadomości prywatnej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
 10. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 9 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 12. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres e-mailowy wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 07 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 13. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 16. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 17. Nagroda zostanie wysłana / przekazana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną czy ekwiwalent pieniężny.

 

§4 Wizerunek Uczestnika

 1. Jeśli fotografia konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika, wówczas oświadcza on, że wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego na zdjęciu przesłanym na Konkurs Fabryki Rozsady, w celu:
  1. przeprowadzenia Konkursu „Koniec lata z Fabryką Rozsady”, ukierunkowanego na spopularyzowanie działalności Organizatora, w tym udostępnienia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej www.fabrykarozsady.pl oraz profilu firmy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube itp.) oraz
  2. b) wykorzystania fotografii w celu promocji marki Fabryki Rozsady.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej www.fabrykarozsada.pl) oraz profilu firmy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube itp.).
 4. Wizerunek Uczestnika nie będzie użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.
 5. Przesyłając fotografię konkursową, Uczestnik udziela na fotografię licencji niewyłącznej.
 6. Z chwilą doręczenia fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
 7. a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
 8. b) wystawienia odbitki fotografii w ramach wystawy pokonkursowej,
 9. c) użytku fotografii na profilach social mediach Organizatora do celów reklamowych, na terenie Unii Europejskiej, przez okres 5 lat.

§ 5 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym: [email protected]
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a – tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wynikają z wzięcia dobrowolnej woli wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://fabrykarozsady.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

§ 6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja” na adres e-mail [email protected] związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać nazwę konta na Instagramie Uczestnika.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na adres, z którego otrzymał e-mail z reklamacją.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§ 7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem na stronie internetowej organizatora pod adresem: fabrykarozsady.pl i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

Powodzenia!

Zofia z Fabryki Rozsady

Cookies
Polityka cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Jeśli nie akceptujesz plików cookies, możesz zablokować ich stosowanie w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o cookies, przejdź do: Polityka prywatności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Powiadom o dostępności

Podaj swój adres e-mail. Wyślemy Ci powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny.

Gotowe!

Wszystko poszło zgodnie z planem. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie już dostępny.

Ops! Coś poszło nie tak.

Wygląda na to, że już dopisaliśmy Cię do listy oczekujących.