Regulamin Akcji Promocyjnej „Zrób zdjęcia!”

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Zrób zdjęcia! jest Zofia Kujawa działającą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, wykonująca działalność gospodarczą pod adresem ul. Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP 7872112914, REGON 366146349, BDO 000368784 (dalej: „Organizator”). Sprawdź pozostałe formy kontaktu na naszej stronie: www.fabrykarozsady.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego.
 4. W celu pozyskania Kodu rabatowego Klient zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy: [email protected], lub przesłanie w aplikacji Messenger, lub dodanie w komentarzu do dedykowanego w tym celu posta, przynajmniej jednego zdjęcia Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Organizatora znajdującym się pod adresem fabrykarozsady.pl.
 5. Osoby przesyłające ww. zdjęcia (dalej: Uczestnicy) oświadczają, że przysługuje im całość praw autorskich (osobistych i majątkowych) do zdjęć przekazanych Organizatorowi. Ponadto Uczestnicy oświadczają, że mogą rozporządzać prawami autorskimi do wszystkich elementów ww. zdjęć w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnicy oświadczają, że materiały przekazane Organizatorowi nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich, Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Uczestnika, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń.
 7. Użytkownik przesyłając ww. materiały udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na ich używanie na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym wymienionych w art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Użytkownik w szczególności wyraża zgodę na korzystanie z materiałów poprzez ich utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej oraz w formie drukowanej celem promocji działalności Organizatora. Organizator ma prawo wykorzystać ww. zdjęcia w materiałach promocyjnych Organizatora między innymi w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, w dedykowanych aplikacjach, na plakatach i billboardach, w folderach, ulotkach reklamowych, na wystawach. Zgoda zostaje wyrażona bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
 9. Licencja udzielana przez Użytkownika Organizatorowi ma charakter niewyłączony, nieodpłatny i zostaje zawarta na czas nieoznaczony oraz nie jest ograniczona terytorialnie.
 10. Początek terminu udzielenia licencji jest tożsamy z datą przesłania ww. zdjęć do Organizatora.
 11. W przypadku utraty przez Uczestnika praw autorskich do przesłanych zdjęć jest on zobowiązany poinformować o tym Organizatora.
 12. Jeżeli zdjęcia zawiera wizerunek Uczestnika, Uczestnik przesyłając zdjęcie udziela nieodpłatnie zezwolenia na rozpowszechnianie jego wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie. Jeśli Uczestnik przesyłam zdjęcie z wizerunkiem jego bliskich, w tym dzieci, nad którymi posiada władzę rodzicielską, przesłanie zdjęcia oznacza również, że Uczestnik był uprawniony do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku również pozostałych osób na zdjęciu.
 13. Uczestnicy po przesłaniu zdjęć otrzymają w wiadomości zwrotnej kod rabatowy w wysokości 15 % na kolejne zakupy z kategorii Rozsady i sadzonki oraz Nasiona w Fabryce Rozsady.
 14. Akcja Promocyjna umożliwia Uczestnikom Sklepu Internetowego skorzystanie z kodu rabatowego w postaci elektronicznego kodu alfanumerycznego, który posiada indywidualne oznaczenie:
  1. indywidualną kombinacją liter/cyfr/znaków;
  2. datę ważności;
  3. informację tekstową o minimalnej kwocie zakupów uprawniającej do skorzystania z kodu rabatowego, jeśli taka została wyznaczona;
  4. wartości kodu rabatowego wyrażoną w procentach lub w złotych (kod procentowy, kod kwotowy);
  5. logo Organizatora Akcji Promocyjnej.
 15. Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej w Sklepie Internetowym z rabatem zamieszczonym na kuponie.
 16. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku.
 17. Kod rabatowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w Sklepie Internetowym.
 18. Uczestnikom przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w Sklepie Internetowym.
 19. Kody rabatowe nie łączą się. Klient podczas jednej transakcji może skorzystać wyłącznie z jednego kodu rabatowego. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.
 20. Kod rabatowy może zostać skierowany do imiennie oznaczonej osoby fizycznej. Wówczas tylko ta konkretna, oznaczona osoba jest uprawniona do wykorzystania kodu rabatowego w Sklepie Internetowym. Przekazanie indywidualnego kodu innej osobie, nie uprawnia jej do skorzystania z kodu rabatowego.
 21. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 22. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez Organizatora Akcji Promocyjnej.
 23. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod  rabatowy w polu do tego przeznaczonym. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz jego zaakceptowaniu, Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 24. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany po terminie ważności.
 25. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przez osobę do tego nieuprawnioną ani przez osobę, które weszła w jego posiadanie za pomocą oszustwa.
 26. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 27. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktów widniejących na rachunku/fakturze.
 28. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 29. W przypadku wszelkich pozostałych kwestii prawnych, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się ogólny Regulamin Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem: https://fabrykarozsady.pl/regulamin/
 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2023 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Powiadomienie o dostępności

Wpisz swój adres e-mail. Wyślemy Ci wiadomość, gdy produkt będzie już dostępny. 😊

O tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane przeczytasz w Polityce prywatności.

Gotowe!

Wszystko poszło zgodnie z planem. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie już dostępny.

Ops! Coś poszło nie tak.

Wygląda na to, że już dopisaliśmy Cię do listy oczekujących.