REGULAMIN NEWSLETTER

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 • Sklep internetowy jest prowadzony przez Zofię Kujawę działającą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa wykonującą działalność gospodarczą pod adresem ul. Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP 7872112914, REGON 366146349, BDO 000368784 (dalej: Właściciel/Sprzedawca). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
 • Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 1. SKLEP INTERNETOWY – strona internetowa dostępna pod adresem www.fabrykarozsady.pl oraz jej rozwinięciami.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – dostępny w ramach funkcjonalności Sklep Internetowego formularz za pośrednictwem, którego osoba fizyczna może uzyskać od Sprzedawcy Treści Cyfrowe, a co za tym idzie zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowych oraz zapisać się do Newslettera.
 3. TREŚCI CYFROWE – jest to np. e-book, który udostępniamy Klientowi w zamian za prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji i w konsekwencji zasubskrybowanie newslettera, a co za tym idzie zawarcie z Właścicielem umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w której Ceną są dane osobowe Klienta.
 4. CENA – dane osobowe przekazane na etapie uzupełniania Formularza rejestracji lub określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Właścicielowi za udzielenie dostępu do Treści Cyfrowych.
 5. KLIENT – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Formularza rejestracji zasubskrybowała newsletter i zawarła umowę o dostarczenie Treści cyfrowych.
 6. KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym Klientom otrzymywanie cyklicznych informacji na temat usług świadczonych przez Właściciela oraz zmian prawnych, na podany przez Klienta adres e-mail, za jego wyraźną zgodą.
 8. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 1. WYMOGI TECHNICZNE 
 • Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, i ich prawidłowe dostarczenie to:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 2. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
  • Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób określony w Sklepie Internetowym.
 1. ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH
 • Zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny.
 • Obowiązkiem Klienta, który chce zawrzeć umowę jest wskazanie prawidłowych i aktualnych danych wymaganych w Formularzu Rejestracji np. adresu e-mail oraz potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail otrzymanej od Właściciela. Podanie wszelkich danych w Formularzu Rejestracji jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 • Z chwilą potwierdzenia przez Klienta subskrypcji newslettera, w sposób określony powyżej dochodzi do skutecznego zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY LUB UDOSTĘPNIENIA TREŚCI CYFROWYCH

Dostawa Treści Cyfrowych jest nieodpłatna i następuje poprzez przesłanie Treści Cyfrowych  na adres e-mail wskazany przez Klienta w toku wypełniania Formularza rejestracji lub poprzez przesłanie na adres mailowy Klienta linku umożliwiającego pobranie lub zapoznanie się z Treściami Cyfrowymi.

 1. REKLAMACJA TREŚCI CYFROWEJ ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca – Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji Treści Cyfrowych.
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem podmiotów, które nie posiadają statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta jest wyłączona.
 • Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Treści Cyfrowych zgodnych z treścią zawartej umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 • Właściciel odpowiada za zgodność Treści Cyfrowych z umową.
 • Właściciel odpowiada za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową istniejący w chwili ich dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie.
 • W razie braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
 • W przypadku braku zgodności Treści Cyfrowych z umową o ich dostarczenie, Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych. Jeśli okaże się to niemożliwym, lub wymagać będzie nadmiernych kosztów, Klient ma prawo od umowy odstąpić.
 • Nadto, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, gdy Sprzedawcy nie udało się dostarczyć Treści Cyfrowych w sposób zgodny z umową o dostarczenie Treści Cyfrowych po uprzednim wyczerpaniu ścieżki, o której mowa w punkcie 5.8, gdy starania Sprzedawcy nie doprowadziły do dostarczenia Treści Cyfrowych zgodnych z umową o ich dostarczenie, gdy brak zgodności Treści Cyfrowych jest tak istotny, że za bezcelowe uznać należy zobowiązywanie Sprzedawcy do ich naprawy lub gdy z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie uda mu się doprowadzić Treści Cyfrowych do stanu zgodne z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 • Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Treści Cyfrowych. Regulacje niniejszego punktu Regulaminu dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta.
 • Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone Sprzedawcy w dowolny sposób.
 • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia lub udostępniania Treści Cyfrowych Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Właściciel ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, usunąć dane osobowe Klienta podane w celu zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz subskrypcji newslettera.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • Właściciel posiada całość praw autorskich do Treści Cyfrowych.
 • Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi wyłącznie do użytku własnego.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Podanie danych osobowych przez Klienta w Formularzu Rejestracji jest niezbędne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych i są one w tej sytuacji przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.
 • Zasady ochrony danych osobowych w pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem określa dokument „Polityka Prywatności”.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin newslettera w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 11.01.2023 r.
 • W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
 • Treść niniejszego Regulaminu newslettera może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Właściciel będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Powiadomienie o dostępności

Wpisz swój adres e-mail. Wyślemy Ci wiadomość, gdy produkt będzie już dostępny. 😊

O tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane przeczytasz w Polityce prywatności.

Gotowe!

Wszystko poszło zgodnie z planem. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie już dostępny.

Ops! Coś poszło nie tak.

Wygląda na to, że już dopisaliśmy Cię do listy oczekujących.