§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Zofia Kujawa, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, ulica Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP: 7872112914, REGON: 366146349, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Organizator”).
 2. Organizatorem Konkursu nie jest serwis Instagram i Facebook, są one zwolnione z odpowiedzialności za konkurs i roszczenia Uczestników, jego organizację i przeprowadzenie. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany przez serwis Instagram i Facebook.
 3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 marca 2024 r. godz. 8:00, a kończy się dnia 27 marca 2024 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§ 2 Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. posiada konto w serwisie Instagram lub Facebook;
  5. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona zadnie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polegające na:
  1. Umieszczeniu na profilu na Facebooku lub Instagramie zdjęcia lub filmu przedstawiającego ulubioną roślinę lub warzywnik;
  2. Umieści pod zdjęciem lub filmem krótką historię, w której opisze, dlaczego dana roślina była jego ulubioną i dlaczego;
  3. Oznaczeniu pod zdjęciem konkursowym profilu @fabrykarozsady (Instagram) i @Fabryka Rozsady (Facebook) oraz hasztag #warzywnikzfabryka2024.
  4. Fakultatywnie, umieszczenie „like” pod postem konkursowym na Instagramie lub Facebooku.
  5. Przesłaniu zdjęcia lub zdjęć lub filmu konkursowego na adres e-mail: [email protected] lub poprzez Instagram lub Facebook.
 5. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w terminie wskazanym w 1 ust. 4 Regulaminu oraz posiadają profil publiczny, co umożliwi Organizatorowi zapoznanie się z wykonanym Zadaniem Konkursowym.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram lub Facebook;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram lub Facebook;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook;
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne;
  f) użyli zdjęć, do których Uczestnik Konkursu nie posiada autorskich prawa majątkowych.

§ 3 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję (dalej: „Komisja Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe.
 3. Zwycięzcą w konkursie może zostać trzech (3) Uczestników.
 4. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. 1 miejsce: bon o wartości 300,00 zł (tzrysta złotych) do wykorzystania w sklepie internetowym fabrykarozsady.pl;
  2. 2 miejsce: bon o wartości 200,00 zł (dwieście złotych) do wykorzystania w sklepie internetowym fabrykarozsady.pl;
  3. 3 miejsce: bon o wartości 100,00 zł (sto złotych) do wykorzystania w sklepie internetowym fabrykarozsady.pl.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator wyłania łącznie 3 Zwycięzców łącznie dla portalu Instagram i Facebook.
 6. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 30 marca 2024 r.
 8. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram i Facebook, najpóźniej dnia 04 kwietnia 2024 r .
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia przez Organizatora listy Zwycięzców, w wiadomości prywatnej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
 10. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 9 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 12. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres e-mailowy wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 07 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 13. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 16. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 17. Nagroda zostanie wysłana / przekazana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną czy ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym: [email protected]
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a – tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wynikają z wzięcia dobrowolnej woli wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://fabrykarozsady.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

§ 6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja” na adres e-mail [email protected] związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać nazwę konta na Instagramie Uczestnika.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na adres, z którego otrzymał e-mail z reklamacją.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2024 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem na stronie internetowej organizatora pod adresem: fabrykarozsady.pl i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Powodzenia!

Zofia z Fabryki Rozsady

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Powiadomienie o dostępności

Wpisz swój adres e-mail. Wyślemy Ci wiadomość, gdy produkt będzie już dostępny. 😊

O tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane przeczytasz w Polityce prywatności.

Gotowe!

Wszystko poszło zgodnie z planem. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie już dostępny.

Ops! Coś poszło nie tak.

Wygląda na to, że już dopisaliśmy Cię do listy oczekujących.